Supply & Installation Ducting of Tunnel Fan and Saccardo at Opera & Bason Station

Supply & Installation Ducting of Tunnel Fan and Saccardo

SUPPLY & INSTALLATION DUCTING OF TUNNEL FAN AND SACCARDO NOZZLE

ĐỊA CHỈ                           : TPCHM
PHẦN VIC THỰC HIỆN   : Thi công hệ thống đường ống gió cho quạt và lắp đặt Saccardo Nozzle.

THỜI GIAN THỰC HIỆN   : Từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021

.

Logo đối tác